ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 

ชื่อ : นายวรุตม์ วรุตมะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-738-4326
อีเมล์ : pr_suan@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.kruwarut.com
Facebook : http://www.facebook.com/warut.waruttama


ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
ช่วงเวลา
สถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
ประถมศึกษา
ปี 2530 - 2536
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปี 2536 - 2539
โรงเรียนวัดอินทาราม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปี 2539 - 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี
ปี 2543 - 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชา สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา - คอมพิวเตอร์การศึกษา
ปริญญาตรี
ปี 2550 - 2555
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชา การบัญชี
ปริญญาตรี
ปี 2556 - 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น

ประวัติการรับราชการ

ตำแหน่ง
ช่วงเวลา
สถานที่ทำงาน / สังกัด
ครูผู้ช่วย
ปี 2548
โรงเรียนโยธินบูรณะ   สังกัด สพม.1
ครู คศ.1
ปี 2548 - 2555
โรงเรียนโยธินบูรณะ   สังกัด สพม.1
ครู คศ.2
ปี 2555 - ปัจจุบัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   สังกัด สพม.1