ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย ?
  ก. ผลงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
ข. เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ค. เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย
ง. วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
 
2. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้น ด้านใด ?
  ก. ทำให้สังคมสงบสุข
ข. ทำให้ผู้คนมีความสุข
ค. ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว
ง. ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น
 
3. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ?
  ก. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ข. การลอกเลียนแบบธรรมชาติ
ค. ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ
ง. ความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ
 
4. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ?
  ก. การทอผ้า
ข. การสร้างโบสถ์
ค. การใช้คันไถไถนา
ง. การปลูกบ้าน
 
5. การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การดำรงชีวิต
ข. การประกอบอาชีพ
ค. การจัดระเบียบสังคม
ง. การแสดงออกทางศิลปะ
 
6. การจัดระบบไพร่โดยให้มีการเข้าเดือน - ออกเดือน และให้มีศักดินา จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การดำรงชีวิต
ข. การประกอบอาชีพ
ค. การจัดระเบียบสังคม
ง. การแสดงออกทางศิลปะ
 
7. การปลูกฝังให้คนเคารพเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การดำรงชีวิต
ข. การประกอบอาชีพ
ค. การจัดระเบียบสังคม
ง. การแสดงออกทางศิลปะ
 
8. ภูมิปัญญาในอดีตที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน คืออะไร ?
  ก. การสร้างที่อยู่อาศัย
ข. การประกอบอาชีพ
ค. การแต่งกายและกินอาหาร
ง. การปกครองและระบบไพร่
 
9. การนับถือพระพุทธศาสนา จัดเป็นภูมิปัญญาหรือไม่ ?
  ก. เป็น เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคม
ข. เป็น เพราะได้รับอิทธิพลจากภายนอก
ค. ไม่เป็น เพราะไม่เกี่ยวกับธรรมชาติ
ง. ไม่เป็น เพราะไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
 
10. ข้อใดเป็นการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ?
  ก. การปลูกบ้านอยู่ริมน้ำ
ข. การทำบุญในวันออกพรรษา
ค. การสร้างเจดีย์เพื่อบูชาผู้ล่วงลับ
ง. การประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
 
11. ข้อใดคือประเพณี/พิธีกรรม แสดงถึงร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคมได้ชัดเจนที่สุด ?
  ก. พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
ข. ประเพณีบุญบั้งไฟ
ค. พิธีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ
ง. ประเพณีตักบาตรเทโว
 
12. จากรูปคือเรือนประเภทใดของไทย ?


  ก. เรือนเครื่องต้น
ข. เรือนเครื่องผูก
ค. เรือนเครื่องสับ
ง. เรือนคหบดี
 
13. จากรูปภาพสามารถพบเรือนนี้ได้ส่วนใหญ่ในภาคใดของไทย ?


  ก. ภาคใต้
ข. ภาคอีสาน
ค. ภาคเหนือ
ง. ภาคกลาง
 
14. พิธีทำขวัญข้าว จะกระทำเมื่อใด ?
  ก. ก่อนเริ่มหว่านกล้า
ข. เมื่อข้าวตั้งท้อง
ค. เมื่อต้องการเสี่ยงทาย
ง. เมื่อต้องการเก็บเกี่ยว
 
15. ข้อใดเป็นขนมหวานที่มีในงานตรุษสงกรานต์ ?
 
ก.

ข.

ค.

ง.


16. "หวด" เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำสิ่งใด ?
  ก. นึ่งอาหาร
ข. อบร่ำน้ำปรุง
ค. อยู่ไฟ
ง. หุงข้าว
 
17. อาหารภาคใดมีรสชาติครบทั้งเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด ?
  ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต้
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคอีสาน
 
18. การสวมเสื้อราชปะแตน ริเริ่มในสมัยใด ?
  ก. อยุธยาตอนปลาย
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5
 
19. ถ้านักเรียนต้องการย้อมสีจากพืชที่ใช้ในการย้อม จะใช้พืชใดที่สามารถนำมาย้อมเป็นสีของธงชาติไทยได้อย่างน้อย 1 สี ?
  ก. แก่นขนุน
ข. ผลมะเกลือ
ค. รากยอ
ง. เปลือกต้นฝาง
 
20. สมุนไพรในข้อใดที่ช่วยรักษาอาการแก้ไข้ ขับเสมหะ ?
 
ก.

ข.

ค.

ง.


21. ข้อใดคือลักษณะของภูมิปัญญาไทย ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ?
  ก. พิธีครอบครู
ข. การลงแขกเกี่ยวข้าว
ค. พิธีลอยกระทง
ง. พิธีตรุษสงกรานต์
 
22. ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย ในการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยมีปัจจัยที่สำคัญคือข้อใด ?
  ก. มีอาหารเพียงพอ
ข. ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
ค. บ้านเรือนตั้งอยู่ในเขตที่รับลม
ง. มีผู้คนอาศัยกันอย่างหนาแน่น
 
23. การปลูกต้นไม้ใดในบริเวณบ้านของไทยตามคติความเชื่อ ที่เชื่อว่า จะทำให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ?
  ก. ต้นขนุน
ข. ต้นมะยม
ค. ต้นยอ
ง. ต้นมะขาม
 
24. กรรมวิธีในการหุงข้าว ที่นำเมล็ดข้าว พร้อมน้ำใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาเรียกว่าอะไร ?
  ก. บ้องข้าว
ข. หลามข้าว
ค. เผาข้าว
ง. เม่าข้าว
 
25. "ตุ๊กตาเสียกบาล" เป็นภูมิปัญญาด้านใดของไทยในสมัยสุโขทัย ?
  ก. ด้านเครื่องนุ่งห่ม
ข. ด้านที่อยู่อาศัย
ค. ด้านไสยศาสตร์
ง. ด้านยารักษาโรค
 
26. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด ?
  ก. เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้น
ข. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
ค. เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ง. เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
 
27. ปัจจัยใดที่มีความสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ ?
  ก. ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเยาวชน
ข. ระดมผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วย
ค. จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแล
ง. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่
 
28. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ?
  ก. โครงการงานมหากรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ง.การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 
29. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการการศึกษา และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ ?
  ก. โครงการงานมหากรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ง. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 
30. มีการจัดนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการวัฒนธรรม และการแสดงนาฏศิลป์ ?
  ก. โครงการงานมหากรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ง. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :