ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 8 บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

8.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะนำภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย มาประยุกต์ช่วยเหลือให้บรรดาพสกนิกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข พ้นจากความทุกข์ยาก อันจะมีผลต่อประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  1. ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยโปรดเกล้า ฯ ให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย โปรดเกล้า ฯ ให้คณะสงฆ์ปรับปรุงพระไตรปิฎกฉบับหลวง และทรงสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง "พระมหาชนก" เกี่ยวกับการเสวยพระชาติของพระพุทธเจ้าในชาติที่เกิดเป็นพระมหาชนก โดยทรงแปลจากต้นฉบับภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างจากสำนวนที่เคยมีมา


  2. ทรงส่งเสริมให้เกิดความรักสถาบันการศึกษา โดยพระองค์ทรงแต่งเพลงประจำมหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
  3. ทรงส่งเสริมให้มีการสร้างกำลังใจแก่เกษตรกรด้วยการฟื้นฟูราชประเพณี ทรงพระราชทานคำแนะนำให้รัฐบาลฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นเป็น 2 พระราชพิธีรวมกันในเดือนพฤษภาคม เมื่อ พ.ศ.2503 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร


  4. ทรงมอบแนวทางช่วยเหลือการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร ทรงเป็นแบบอย่างของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  5. ทรงแนะนำวิธีดำเนินการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสนับสนุนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้
  6. ทรงส่งเสริมให้ราษฎรไทยรักภาษาไทย และประวัติศาสตร์ไทย