ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 8 บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

ใบงานที่ 8 เรื่อง บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ครูแจกให้ แล้วนำส่งท้ายชั่วโมง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. จงอธิบายพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. จงอธิบายพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4. จงอธิบายพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. จงอธิบายพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................