ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 8 บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

8.5 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  1. ด้านการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทรงมีส่วนในการเผยแพร่พระไตรปิฏกสากลสู่โลก โดย "มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์" ทรงเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำพระไตรปิฏกเพื่อพระราชทานและประดิษฐานพระไตรปิฏกในนานาอารยประเทศ และต่อมาทรงสนับสนุนการจัดทำพระไตรปิฏกเป็นภาษาโรมัน และได้เผยแผ่พระไตรปิฏกฉบับสากล ภาษาโรมันชุดสมบูรณ์ 40 เล่มชุดแรกของโลก
  2. ด้านอักษรศาสตร์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศมากมาย เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาละติน ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนทรงพระปรีชาสามารถทั้งการเขียน การพูด การแปลและการสอน
  3. ด้านศิลปวัฒนธรรม สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับโรงละครเล็ก "นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก" (โจหลุยส์) ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ.2550 เป็นการสืบสานหุ่นละครเล็กที่มหรสพเก่าแก่ของไทย