ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค

5.3 การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์พื้นบ้าน

แพทย์แผนไทยมีพื้นฐานมาจากคัมภีร์อายุรเวทของอินเดีย ซึ่งเชื่อว่า ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ หากธาตุใดแปรปรวนไปจากเดิม จะส่งผลให้ผู้นั้นเจ็บไข้ได้ป่วย แพทย์แผนไทยจึงกำหนดรูปแบบวิธีการรักษา เช่น การนวด การประคบ การเข้ากระโจม หรือมีการปรุงยาในลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นยาต้ม ยาชง ยาทา ยาดอง ยาลูกกลอน เป็นต้นแพทย์แผนไทยมีกระบวนการรักษา ทั้งแบบใช้ยา และไม่ใช่ยา การรักษาแบบไม่ใช้ยาประเภทหนึ่ง คือ การนวด การนวดแผนไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน จนได้พัฒนาเป็นการนวดแบบสปา