ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค

ใบงานที่ 5 เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ครูแจกให้ แล้วนำส่งท้ายชั่วโมง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคของไทย มีพัฒนาการอย่างไรในแต่ละสมัย จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. พัฒนาการด้านการแพทย์ของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีวิธีการรักษาใดที่ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. พื้นฐานการแพทย์แผนไทยมาจากสิ่งใด และมีกระบวนการรักษาอย่างไร จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4. จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง การใช้ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ในการรักษา และบรรเทาโรค ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. นักเรียนมีวิธีการใดในการทำให้ประชาชนชาวไทยตื่นตัวในการใช้สมุนไพรของไทย จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................