ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

6.1 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

รัฐบาลมีนโยบายที่จะรักษาไว้ซึ่งมรดกศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชนที่สืบทอดจากอดีตมาถึงอนุชนรุ่นหลัง สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รัฐบาลจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการคุ้มครองอนุรักษ์มรดกไทย