ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

6.2 นโยบายอนุรักษ์ในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

นโยบายอนุรักษ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1. สมัยรัชกาลที่ 6

สมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนงานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของสยามระหว่างนักวิชาการไทย และต่างชาติ


2. สมัยรัชกาลที่ 7

สมัยรัชกาลที่ 7 มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุออกนอกประเทศต้องได้รับอนุญาตจากราชบัณฑิตยสถาน


3. สมัยรัชกาลที่ 8

สมัยรัชกาลที่ 8 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 เพื่อจัดระเบียบการแต่งกาย และมารยาทในที่สาธารณะ ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติตน และความนิยมไทย


4. สมัยรัชกาลที่ 9

สมัยรัชกาลที่ 9 มีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยงาน และประกาศใช้พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไว้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ.2492-2500 มีการจัดสร้างพุทธมณฑล การจัดงานวันแม่ งานศิลปหัตถกรรม มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นต้น