ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. นโยบายในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นมีปรากฏชัดเจนอยู่ในข้อใด ?
  ก. การตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข. การตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร
ค. การออกกฎหมายตราสามดวง
ง. การออกพระราชบัญญัติรัฐนิยม
 
2. ในสมัยใดที่มีการจัดตั้งหอพระสมุดวชิรญาณเพื่อเก็บรักษาหนังสือเอกสารโบราณต่าง ๆ ไว้เป็นของชาติ ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 4
ข. สมัยรัชกาลที่ 5
ค. สมัยรัชกาลที่ 6
ง. สมัยรัชกาลที่ 8
 
3. ในสมัยใดที่มีการประกาศใช้นโยบายรัฐนิยม เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย โดยได้ตราพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 4
ข. สมัยรัชกาลที่ 5
ค. สมัยรัชกาลที่ 6
ง. สมัยรัชกาลที่ 8
 
4. ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 ?
  ก. การทำเครื่องสังคโลก
ข. การตั้งโรงเรียนเพาะช่าง
ค. การจารึกตำราแพทย์ที่วัดโพธิ์
ง. การขุดคลองเพื่อเป็นตลาดน้ำ
 
5. มีการกำหนดบทลงโทษไว้ค่อนข้างรุนแรงในกฎหมายตราสามดวง เพื่อป้องกันการทำลายโบราณวัตถุและโบราณสถาน เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 1
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
6. มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุออกนอกประเทศต้องได้รับอนุญาตจากราชบัณฑิตยสถาน เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 1
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
7. มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไว้หลายประการ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 1
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
8. โปรดเกล้าฯ ให้กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนคร และราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่รับผิดชอบโบราณวัตถุสถาน และออกประกาศการจัดการตรวจรักษาของโบราณสถาน เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 1
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
9. ราวปี พ.ศ.2545 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดเกิดขึ้นกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ?
  ก. มีการก่อตั้งกรมศิลปากรเป็นครั้งแรก
ข. ให้กรมศิลปากรมีฐานะเทียบเท่าทบวง
ค. มีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้ง
ง. โอนกรมศิลปากรมาอยู่กระทรวงวัฒนธรรม
 
10. ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ?
  ก. นำภูมิปัญญามาใช้
ข. ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
ค. นำความรู้ทางภูมิปัญญาไปเผยแพร่
ง. จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :