ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

ใบงานที่ 6 เรื่อง นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ครูแจกให้ แล้วนำส่งท้ายชั่วโมง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. นโยบายในการคุ้มครอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.1-ร.3) เป็นอย่างไร จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. นโยบายในการคุ้มครอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ (ร.4-ร.6) เป็นอย่างไร จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. นโยบายในการคุ้มครอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ (ร.7-ปัจจบัน) เป็นอย่างไร จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ.2545 ในการคุ้มครองและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. ถ้านักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรี นักเรียนจะมีวิธีการเสนอนโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยอย่างไร เพื่อให้วัฒนธรรมไทยมีความเข้มแข็ง และคงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................