ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 7 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม

7.1 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม

ในประเทศไทยได้มีการดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังจะเห็นได้จากการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่างๆ การสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บของโบราณต่างๆ มาโดยตลอด