ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 7 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม

7.2 กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ในช่วงแรกได้รับมอบหมายหน้าที่ดูแลโบราณวัตถุสถาน คือ การบูรณะโบราณสถาน บำรุงรักษา โดยมีกองโบราณคดีเป็นผู้รับผิดชอบ วิธีการอนุรักษ์ในระยะนั้นยังดำเนินการตามแนวทางของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ คือ หลักการไม่ซ่อมแซมโบราณวัตถุแต่ค้ำจุนโบราณสถาน

การอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมให้ประสบผล จึงเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง แต่ที่สำคัญคือ งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน

การจำแนกประเภทของโบราณสถาน และอนุสรณ์สถานเป็นกลุ่มต่าง ๆ ของกรมศิลปากร คือ

  1. สัญลักษณ์แห่งชาติ เช่น พระบรมมหาราชวัง วัด พระบรมธาตุต่าง ๆ
  2. อาคารสถาปัตยกรรมแห่งชาติ เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม
  3. ย่านประวัติศาสตร์ เช่น เกาะรัตนโกสินทร์
  4. นครประวัติศาสตร์แห่งชาติ เช่น เชียงใหม่ ศรีสัชนาลัย
  5. ซากโบราณ และแหล่งโบราณคดี เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง