ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 7 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. วิธีการอนุรักษ์ที่ใช้หลักการไม่ซ่อมแซมโบราณวัตถุ แต่ค้ำจุนโบราณสถาน เป็นวิธีการอนุรักษ์ตามแนวทางของข้อใด ?
  ก. สำนักมลายูบูรพาทิศ
ข. สำนักกองการโบราณคดีสยาม
ค. สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ
ง. สำนักบูรพาทิศอนุรักษ์สยามประเทศ
 
2. ปัจจัยใดที่มีความสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ ?
  ก. ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเยาวชน
ข. ระดมผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วย
ค. จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแล
ง. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่
 
3. พระที่นั่งอนันตสมาคม จัดเป็นการจำแนกประเภทของโบราณสถาน และอนุสรณ์สถานในข้อใด ?
  ก. สัญลักษณ์แห่งชาติ
ข. อนุสาวรีย์แห่งชาติ
ค. ย่านประวัติศาสตร์
ง. อาคารสถาปัตยกรรมแห่งชาติ
 
4. สถานที่ใดที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ได้รับรางวัล Award of Merit ประจำปี 2551 ?
  ก. วิหารหลวงพ่อโต จ.เพชรบุรี
ข. วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก
ค. สวนสันติชัยปราการ บางลำพู
ง. หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน นครพนม
 
5. ข้อใดคือผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ?
  ก. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ง. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 
6. ข้อใดคือผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการศึกษา และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ แก่เยาวชนชาวไทย และชาวต่างชาติ ?
  ก. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ง. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 
7. ข้อใดคือผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการจัดนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการวัฒนธรรม และการแสดงนาฏศิลป์ คีตศิลป์ของท้องถิ่นต่าง ๆ ?
  ก. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ง. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 
8. ปัจจุบันกรมศิลปากร สังกัดกระทรวงใด ?
  ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวงวัฒนธรรม
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
 
9. ข้อใดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกรมศิลปากร ไม่ถูกต้อง ?
  ก. บริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม
ข. ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ
ค. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ง. ก่อสร้างพัฒนาโบราณสถานที่ชำรุดแทนโบราณสถานเดิม
 
10. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด ?
  ก. เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้น
ข. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
ค. เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ง. เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :