ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 7 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม

ใบงานที่ 7 เรื่อง การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ครูแจกให้ แล้วนำส่งท้ายชั่วโมง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. กรมศิลปากรมีส่วนในการดำเนินการอนุรักษ์และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างไร จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. วิธีการอนุรักษ์ตามแนวทางของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ ของกรมศิลปากร เป็นอย่างไร จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. การอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จนั้น เกิดจากสิ่งใดเป็นสำคัญ ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4. ภาคประชาชนมีการดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) มีผลงานสำคัญอะไรบ้างเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมไทย จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................