ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย

1.1 ความหมายของภูมิปัญญาไทย

คำว่า "ภูมิปัญญา" มาจากคำศัพท์ 2 คำคือ "ภูมิ" และ "ปัญญา" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้ความหมายไว้ว่า “พื้นความรู้ความสามารถ"

ภูมิปัญญา คือ ความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาจากการเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติจริง และพัฒนาปรับปรุงจนสามารถรวบรวมความรู้นั้น ๆ ให้เป็นระบบแบบแผน ยึดถือปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ขาดสาย เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้สามารถอยู่รอด และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ