ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย

ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ครูแจกให้ แล้วนำส่งท้ายชั่วโมง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ภูมิปัญญา คืออะไร จงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย มีอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. ลักษณะของภูมิปัญญาไทย สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คืออะไรบ้าง จงอธิบาย?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4. การนำคติความเชื่อซึ่งเป็นนามธรรม มาสร้างสรรค์สิ่งที่มีรูปร่าง เพื่อเป็นแกนหลักในการปฏิบัติบูชา ถือเป็นภูมิปัญญากลุ่มใด จงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. ประเภทของภูมิปัญญาไทย มีอะไรบ้าง จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................