ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย

1.4 ประเภทของภูมิปัญญาไทย

ประเภทของภูมิปัญญาไทย เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. ภูมิปัญญาชาติ
  3. ภูมิปัญญาหลวง

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาระดับชาวบ้าน ชุมชน ที่มีเฉพาะตามลักษณะของชุมชนของตนเอง


2. ภูมิปัญญาชาติ

ภูมิปัญญาชาติ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับเป็นความรู้ที่มีการถ่ายทอดอย่างกว้างขวาง เช่น การทอผ้าไหม การปลูกเรือนทรงไทย


3. ภูมิปัญญาหลวง

ภูมิปัญญาหลวง เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากพระราชพิธีในพระราชสำนักที่มีปฏิบัติ เฉพาะในสำนักพระราชวัง