ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย?
  ก. การตอบสนองอารมณ์สุนทรีย์
ข. ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต
ค. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ง. ความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
 
2. ข้อใดต่างจากพวก?
  ก. งานฝีมือ
ข. รูปเคารพ
ค. โลกทัศน์ด้านจักรวาล
ง. เครื่องมือเครื่องใช้
 
3. ข้อใดจัดเป็นงานประณีตศิลป์ ?
  ก. การแกะสลักผักผลไม้
ข. การเจียนหมากจีบพลู
ค. การทอผ้า ปักผ้า
ง. ลายประดับมุก
 
4. การติดต่อค้าขาย เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทยในข้อใด ?
  ก. ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต
ข. การตอบสนองอารมณ์สุนทรี
ค. ความเชื่อและระบบความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ง. การประยุกต์รับอิทธิพลจากภายนอก
 
5. ปัจจัย 4 เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทยในข้อใด ?
  ก. ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต
ข. การตอบสนองอารมณ์สุนทรี
ค. ความเชื่อและระบบความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ง. การประยุกต์รับอิทธิพลจากภายนอก
 
6. เป็นที่มาของพัฒนาการทางศิลปะสถาปัตยกรรม เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทยในข้อใด ?
  ก.ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต
ข. การตอบสนองอารมณ์สุนทรี
ค. ความเชื่อและระบบความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ง. การประยุกต์รับอิทธิพลจากภายนอก
 
7. การถนอมอาหาร จัดอยู่ในประเภทใดของภูมิปัญญาไทย?
  ก. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ข. ภูมิปัญญาหลวง
ค. ภูมิปัญญาแผ่นดิน
ง. ภูมิปัญญาชาติ
 
8. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด?
  ก. เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้น
ข. เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ค. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
ง. เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ขึ้น
 
9. ข้อใดคือภูมิปัญญาไทยที่เกิดจากการนำเอาไม้ไผ่มาเหลาให้บางแล้วสาน?
  ก. หม้อข้าว
ข. เครื่องถม
ค. กระบุง
ง. แจกันดอกไม้
 
10. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม?
  ก. การสร้างอาคารที่พักอาศัยนั้นส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
ข. มีดพร้า เป็นภูมิปัญญาด้านการสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้
ค. หุ่นฟาง เป็นรูปเคารพของความอุดมสมบูรณ์ในระยะแรกแทนแม่โพสพ
ง. ภูมิปัญญาด้านอาหารของไทยที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือ การรู้จักถนอมอาหาร
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :