ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย

1.2 สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย

  1. ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค


  2. ความเชื่อ และระบบความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ มนุษย์ไม่สามารถหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เช่น บางปีน้ำท่วม บางปีฝนแล้ง มนุษย์จึงยกให้ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดลบันดาลทั้งด้านดี และด้านร้ายให้แก่มนุษย์ มนุษย์จึงนำความเชื่อมาพัฒนาเป็นลัทธิศาสนา และกระบวนการคิดที่ซับซ้อน เป็นที่มาของการพัฒนาการทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม


  3. ความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาของอาวุธจากขวานหิน มาเป็นขวานโลหะเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาอาหารเพื่อเอาตัวรอด ส่วนการเพาะปลูก ก็มีการคิดค้นเครื่องมือและเทคโนโลยีในการเพาะปลูก การติดต่อแลกเปลี่ยน เป็นระบบการค้า ระบบเศรษฐกิจ


  4. การตอบสนองอารมณ์สุนทรี เช่นการเขียนภาพสีต่าง ๆ อาจใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม หรือต้องการเล่าประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนา


  5. การประยุกต์รับอิทธิพลจากภายนอก สาเหตุคือการติดต่อค้าขาย อพยพโยกย้าย การสมรสของคนต่างกลุ่ม การเลียนแบบ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์