ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาด้านอาหาร

3.3 ประเภทของอาหาร และวิธีการบริโภคอาหาร

1. ประเภทของอาหาร

สำหรับประเภทของอาหาร จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. อาหารคาว คนไทยรับประทานอาหารหลัก คือ ข้าว ปลา ผัก และดื่มแต่น้ำเปล่า เครื่องปรุงหลักของอาหารไทยทำจากกุ้ง และปลา ได้แก่ กะปิ ปลาร้า
  2. อาหารหวาน หรือของหวาน จะทำเนื่องในงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ข้าวเหนียวแดง กะละแม มีในงานตรุษสงกรานต์ ขนมต้มแดง มีในพิธีพราหมณ์ เครื่องปรุงที่สำคัญ คือ แป้ง น้ำตาล และมะพร้าว


2. วิธีการบริโภค

แบบดั้งเดิม ใช้มือเปิบ (การใช้นิ้วตะล่อมข้าวเข้าปาก) แบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ ยกเลิกการนั่งกับพื้นรับประทาน และเปิบข้าวกิน หันมานิยมการนั่งโต๊ะอาหารรับประทานพร้อมกัน