ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาด้านอาหาร

ใบงานที่ 3 เรื่องภูมิปัญญาด้านอาหาร

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ครูแจกให้ แล้วนำส่งท้ายชั่วโมง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าว เรื่องของการบริโภคข้าว และพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. จงอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของการบริโภคอาหารของไทยในสมัยต่าง ๆ ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. ภูมิปัญญาด้านอาหาร แบ่งประเภทของอาหารออกเป็นอะไรบ้าง จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4. จงอธิบายเกี่ยวกับอาหารถิ่นของไทยในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. นักเรียนมีวิธีการใดที่จะทำให้ภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย ให้คงอยู่ และเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกับชาวต่างชาติอย่างไร ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................