ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาด้านอาหาร

3.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ และการบริโภคอาหาร

1. อุปกรณ์ภาชนะแบบโบราณ

อุปกรณ์ภาชนะประกอบอาหารแบบโบราณ เป็นการนำวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน ไม้ กะลา มาผลิตเป็นภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหาร

ก. ภาชนะหุงต้ม เช่น หม้อข้าว, หม้อแกง, หวด เป็นต้น

ข. อุปกรณ์ เช่น กระจ่า (ใช้สำหรับตักข้าวและแกง), ครกและสาก, กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น2. อุปกรณ์ภาชนะแบบปัจจุบัน

อุปกรณ์ภาชนะแบบปัจจุบันที่ใช้สำรับอาหาร เช่น ถ้วย - ชาม, จานเชิง (ขนาดเล็กสำหรับใส่กับข้าวคาวหวานเฉาะบุคคล), ช้อน (ทำจากกะลาหรือเปลือกหอยมุก) เป็นต้น