ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาด้านอาหาร
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. กรรมวิธีในการหุงข้าว ที่นำเมล็ดข้าว พร้อมน้ำใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาเรียกว่าอะไร ?
  ก. บ้องข้าว
ข. หลามข้าว
ค. เผาข้าว
ง. เม่าข้าว
 
2. ตามความเชื่อของชาวนาไทย เทพธิดาที่ทำหน้าที่ดูแลให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี คือข้อใด ?
  ก. แม่คงคา
ข. แม่ธรณี
ค. แม่ย่านาง
ง. แม่โพสพ
 
3. ข้อใด ไม่ได้ จัดอยู่ในประเพณีเกี่ยวกับการขอฝน ในการทำนาของไทย ?
  ก. การแห่ปลา
ข. การแห่นางแมว
ค. พิธีไล่น้ำ
ง. ประเพณีบุญบั้งไฟ
 
4. อาหารของคนไทยทั่วไป นิยมรับประทานอะไรเป็นหลัก ตามบันทึกของคนต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยา ?
  ก. ข้าวกับปลา
ข. ข้าวกับเนื้อหมู
ค. ข้าวกับผลไม้
ง. เนื้อสัตว์ กับผลไม้
 
5. อาหารหวาน ซึ่งเป็นขนมสำหรับชาวบ้านที่ทำขึ้นเนื่องในงานประเพณีท้องถิ่นในข้อใดที่มีในงานตรุษสงกรานต์ ?
  ก. ขนมต้มแดง
ข. กะละแม
ค. ฝอยทอง
ง. ซาหริ่ม
 
6. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องปรุงสำคัญหลักที่ใช้ทำของหวานของไทย ?
  ก. มะพร้าว
ข. แป้ง
ค. ไข่
ง. น้ำตาล
 
7. ไทยได้รับวัฒนธรรมด้านอาหารการกินจากต่างชาติ ในส่วนของเครื่องเทศ จากชาติใด ?
  ก. ญี่ปุ่น
ข. อินดีย
ค. จีน
ง. โปรตุเกส
 
8. "ถาดมีขา" ตรงกับข้อใด ?
  ก. จานเชิง
ข. ช้อนหอย
ค. ชามเบญจรงค์
ง. กรรเชิง
 
9. คั่วกลิ้ง เป็นอาหารประจำถิ่นในภาคใดของไทย ?
  ก. อาหารภาคกลาง
ข. อาหารภาคเหนือ
ค. อาหารภาคอีสาน
ง. อาหารภาคใต้
 
10. อาหารภาคใดของไทย ส่วนใหญ่มีรสชาติครบทั้ง 5 รส ?
  ก. อาหารภาคกลาง
ข. อาหารภาคเหนือ
ค. อาหารภาคอีสาน
ง. อาหารภาคใต้
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :