ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

4.2 พัฒนาการของเครื่องนุ่งห่ม

พัฒนาการของเครื่องนุ่งห่ม จะแบ่งตามสมัยดังนี้

1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ : พบหลักฐานการใช้ผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแสดงว่ามนุษย์รู้จักนำวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม


2. สมัยประวัติศาสตร์

สมัยประวัติศาสตร์ : มีการทอผ้าขึ้นมาใช้ ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ สุโขทัย และสมัยอยุธยามีการทอเพื่อใช้เองและจำหน่าย เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างพ่อค้าอยุธยากับต่างชาตินำผ้าเข้ามาแลกเปลี่ยนทำการค้ากัน


3. สมัยรัตนโกสินทร์

สมัยรัตนโกสินทร์ : มีการแต่งกายแบบตะวันตกเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเกิดการค้า ผ้าสำเร็จรูปจนมีพัฒนาการมาถึงปัจจุบัน