ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

4.5 ประโยชน์ของผ้า

  1. ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม


  2. เครื่องหมายของชนชั้นในสังคม


  3. สิ่งทอเพื่อพระพุทธศาสนา


  4. เคหะสิ่งทอ (ผ้าที่ใช้ในครัวเรือน)