ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. หญิง-ชาย สูงศักดิ์ ในสมัยใดจะนุ่งผ้ายาวกรอมเท้าจีบหน้านาง คาดเข็มขัดชายพกมีขนาดเล็กลง ?
  ก. สมัยทวารวดี
ข. สมัยสุโขทัย
ค. สมัยอยุธยา
ง. สมัยรัตนโกสินทร์
 
2. หญิง-ชาย ในสมัยใดมีลักษณะการแต่งกายคล้ายล้านนา และลพบุรี ?
  ก. สมัยทวารวดี
ข. สมัยสุโขทัย
ค. สมัยอยุธยา
ง. สมัยรัตนโกสินทร์
 
3. เจ้านายข้าราชการ ในสมัยใด มีการแต่งกายเป็นแบบแผน คือ สวมเสื้อราชปะแตน นุ่งกางเกง ?
  ก. สมัยทวารวดี
ข. สมัยสุโขทัย
ค. สมัยอยุธยา
ง. สมัยรัตนโกสินทร์
 
4. ข้อใด ไม่ใช่ เส้นใยที่คนไทยนำมาทอเป็นผืนผ้า ?
  ก. ฝ้าย
ข. ปอกระเจา
ค. เปลือกข้าวโพด
ง. ป่าน
 
5. ในการย้อมสี เปลือกต้นฝาง ให้สีใด ?
  ก. สีแดง
ข. สีชมพู
ค. สีส้ม
ง. สีเขียว
 
6. ในการย้อมสี ผลมะเกลือ ให้สีใด ?
  ก. สีส้ม
ข. สีน้ำตาล
ค. สีดำ
ง. สีน้ำเงิน
 
7. ผ้าทอที่เป็นผ้าขาวม้า ใช้เทคนิคการทอในข้อใด ?
  ก. มัดหมี่
ข. ขิด
ค. จก
ง. ทอขัด
 
8. ผ้าในข้อใด ใช้เทคนิคการควบเส้น ?
  ก. ผ้าลายน้ำไหล
ข. ผ้าไหมแพรวา
ค. ผ้าหางกระรอก
ง. ผ้ายก
 
9. ข้อใด ไม่ จัดอยู่ในประโยชน์ของผ้า เคหะสิ่งทอ ?
  ก. ผ้าห่ม
ข. ผ้ากราบ
ค. ผ้ากั้น
ง. ผ้าปูนอน
 
10. จากรูป คือส่วนหนึ่งของการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในข้อใด ?


  ก. ผ้าไหม
ข. ผ้าขาวม้า
ค. ผ้าใยฝ้าย
ง. ผ้าเชือกกระสอบ
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :