ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

ใบงานที่ 4 เรื่อง ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ครูแจกให้ แล้วนำส่งท้ายชั่วโมง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่มของไทย มีพัฒนาการของเครื่องนุ่งห่มอย่างไร จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยในสมัยต่าง ๆ เป็นอย่างไร จงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. จงอธิบายถึงวัสดุ และอุปกรณ์ที่ในการทอผ้า ที่เป็นภูมิปัญญาของไทยมีอะไรบ้าง ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4. ประโยชน์ของผ้า ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่มมีอะไรบ้าง ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. นักเรียนคิดว่า นักเรียนมีบทบาทอย่างไรต่อการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ในสังคมตลอดไป ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................