ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

2.2 การเลือกทำเลที่อยู่

ในการสร้างที่อยู่อาศัยนั้นปัจจัยที่สำคัญ คือ ที่คนส่วนใหญ่จะต้องคำนึงถึงคือต้องใกล้แหล่งทรัพยากร เช่น ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพราะใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภค และบริโภค เป็นแหล่งอาหาร และเส้นทางคมนาคม เป็นต้น