ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

2.5 ประเภทของเรือนไทย

ประเภทเรือนไทย เราสามารถสรุปออกมาเป็นแต่ละประเภทได้ดังนี้

1. เรือนไทยภาคกลาง

เรือนไทยภาคกลาง แบ่งออกเป็น เรือนครอบครัวเดี่ยว เรือนครอบครัวขยาย เรือนคหบดี (เรือนหมู่ขนาดใหญ่)


2. เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ เรือนที่อาศัยมักมีชายคาที่ลาดคลุมลงมาต่ำถึงตัวเรือน การวางตัวเรือน หันข้างเรือนไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อให้ห้องนอนได้รับแสดงแดด ลักษณะเด่น คือ ที่ยอดปั้นลมนิยมประดับไม้กาแลที่แกะสลักอย่างงดงาม


3. เรือนไทยภาคอีสาน หรือเฮือนอีสาน

เรือนไทยภาคอีสาน หรือเฮือนอีสาน มีลักษณะเรือนกึ่งถาวร เป็นเรื่องเครื่องผูกผสมเรือนเครื่องสับ, เรือนตั้งต่อดิน นิยมปลูกเป็นเรือนแฝดไต้ถุนสูง, เรือนถาวร หรือเรือนเครื่องสับไม้จริง รูปทรงเรียบง่าย


4. เรือนไทยภาคใต้

เรือนไทยภาคใต้ นิยมเอาท่อนไม้ หิน หรือปูนหล่อเป็นฐานรองรับเสาไม้ โดยไม่ยึดติดระหว่างเสา และฐานให้มั่นคงแข็งแรง แบ่งออกเป็นเรือนไทยพุทธ และเรือนไทยมุสลิม