ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

ใบงานที่ 2 เรื่องภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ครูแจกให้ แล้วนำส่งท้ายชั่วโมง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จากภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยนั้น คนไทยมีหลักการเลือกทำเลที่อยู่อย่างไร ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. ลักษณะของเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคของไทย มีหลักการ และโครงสร้างอย่างไรบ้างจงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. ประโยชน์ของเรือนไทยมีอะไรบ้าง จงอธิบาย

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4. คนไทยนิยมปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างไรจงอธิบาย ?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................