ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

2.4 ประโยชน์ของเรือนไทย

หากจะกล่าวถึงประโยชน์ของเรือนไทย เราสามารถสรุปออกมาเป็นแต่ละข้อได้ดังนี้

  1. สนองการใช้ประโยชน์ได้ง่าย
  2. ป้องกันความร้อนอบอ้าวของอากาศ หรือแสงแดด
  3. ป้องกันฝนสาดหรือน้ำนอง
  4. ป้องกันน้ำท่วม และอันตรายจากสัตว์ร้าย
  5. รับลม และระบายไอร้อน