ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. "กระต๊อบ" จัดอยู่ในประเภทใดของภูมิปัญญาไทย ?
  ก. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ข. ภูมิปัญญาหลวง
ค. ภูมิปัญญาแผ่นดิน
ง. ภูมิปัญญาชาติ
 
2. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการของเรือนไทย ?
  ก. เป็นเรือนสำเร็จรูปชั้นเดียว
ข. ใช้ระบบเข้าลิ่มเข้าเดือย
ค. ยึดไม้เข้าด้วยกันแทนการใช้ตะปู
ง. ตัวเรือนโปร่ง ใต้ถุนเตี้ย
 
3. โครงสร้างของเรือนไทยใด ที่ใช้ ไม้ไผ่หวาน ใบจาก ในการสร้าง ?
  ก. เรือนย่าเหล
ข. เรือนเครื่องผูก
ค. เรือนเครื่องสับ
ง. เรือนเครื่องยก
 
4. ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นเจ้าของในข้อใดคือผู้ที่มีฐานะดี ?
  ก. เรือนย่าเหล
ข. เรือนเครื่องผูก
ค. เรือนเครื่องสับ
ง. เรือนเครื่องยก
 
5. เรือนใดข้อใดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เรือนฝากระดาน ?
  ก. เรือนย่าเหล
ข. เรือนเครื่องผูก
ค. เรือนเครื่องสับ
ง. เรือนเครื่องยก
 
6. "เรือนที่อยู่อาศัยมีชายคาที่ลาดคลุมลงมาต่ำถึงตัวเรือน มีหน้าต่างน้อย เพื่อให้ภายในตัวเรือนมีความอบอุ่น" เป็นลักษณะของเรือนไทยในภาคใดของไทย ?
  ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคอีสาน
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
 
7. ข้อใด ไม่ได้ จัดอยู่ในเรือนไทยภาคอีสาน ?
  ก. เรือนถาวร
ข. เรือนคหบดี
ค. เรือนดั้งต่อดิน
ง. เรือนกึ่งถาวร
 
8. เราจะพบไม้กาแล อันเอกลักษณ์ของเรือนไทยใด ?
  ก. เรือนล้านนา
ข. เฮือนอีสาน
ค. เรือนไทยพุทธ
ง. เรือนไทยมุสลิม
 
9. การปลูกต้นไม้ใดในบริเวณบ้านของไทยตามคติความเชื่อ ที่เชื่อว่า จะทำให้คนยกย่อง ?
  ก. ต้นขนุน
ข. ต้นมะยม
ค. ต้นยอ
ง. ต้นมะขาม
 
10. การปลูกพืชใดในบริเวณบ้านของคนไทย เพื่อนำมาทำขนม ?
  ก. กระถิน
ข. ตะไคร้หอม
ค. กระดังงา
ง. ขมิ้น
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :