ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

2.6 การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านของไทย

การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านของไทย จะมีการนิยมปลูกต้นไม้ดังนี้

1. การปลูกต้นไม้ตามคติความเชื่อ

การปลูกต้นไม้ตามคติความเชื่อ นิยมปลูกรอบบ้านทั้ง 8 ทิศ เช่น ปลูกต้นมะยม ทำให้คนยกย่อง ปลูกต้นมะขาม ทำให้คนเกรงขาม


2. การปลูกพืชผักพื้นบ้าน

การปลูกพืชผักพื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เป็นอาหาร หรือเครื่องปรุงรส เช่น กระถิน กะเพรา โหระพา ทำขนม หรือสีย้อมผ้า เช่น ขมิ้น


3. การปลูกไม้หอม

การปลูกไม้หอม เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การปรุงเครื่องหอม ได้แก่ กระดังงา จำปี จำปา สร้างอารมณ์สุนทรี ได้แก่ ดอกแก้ว