ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

2.3 ลักษณะของเรือนไทย

ลักษณะของเรือนไทย หรือ บ้านทรงไทย แต่เดิมนิยมใช้วัสดุจำพวกไม้ ไปจนถึงเครื่องก่ออิฐถือปูน โดยมีลักษณะร่วมที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปตามแต่ละภาค ได้แก่ เรือนไทยภาคเหนือ เรือนไทยภาคกลาง เรือนไทยภาคอีสาน และ เรือนไทยภาคใต้ ซึ่งล้วนสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนและแสดงออกถึงภูมิปัญญาไทย โดยทั่วไปจะมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้


1. หลักการ

หลักการ เป็นเรือนสำเร็จรูปชั้นเดียว สร้างเป็นส่วน ๆ โดยใช้ระบบเข้าลิ่มเข้าเดือยเป็นตัวยึดแทนการใช้ตะปูภาพที่ 2.3-1 สลักเดือย

2. โครงสร้าง แบ่งตามประเภทวัสดุที่ใช้

ก. เรือนเครื่องผูก ทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นทั่วไทย เช่น ไม้ไผ่ หวาย ใบจาก มีการใช้ไม้ไผ่ หรือหวายมีการผูกรัดส่วนต่าง ๆ เข้าเป็นตัวเรือน จึงเรียกว่า เรือนเครื่องผูก เรือนชนิดนี้มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก เสาเรือนใช้ไม้ไผ่โครงสร้างหลัก คือ ยกพื้นสูง ที่พบเห็นในปัจจุบัน คือ กระต๊อบ เพิง เถียงนาภาพที่ 2.3-2 เรือนเครื่องผููก

ข. เรือนเครื่องสับ เรียกอีก ชื่อหนึ่งว่า เรือนฝากระดาน หรือฝาประกน เป็นเรือนที่พัฒนามาจากเรือนเครื่องผูก แต่ใช้ไม้จริง หรือไม้เนื้อแข็งที่มีความมั่นคงในการสร้างเสาเรือน พื้นใช้ไม้กระดาน หลังคาใช้กระเบื้องดินเผา หรือไม้ ฝาเรือน เป็นฝาไม้ประดิษฐ์เป็นแผง เรียกว่า ฝาปะกน ส่วนใหญ่ที่ครอบครองมักจะมีฐานะดี เช่น ขุนนาง เจ้านายภาพที่ 2.3-3 เรือนเครื่องสับวิดีทัศน์ที่ 2.3-1 ลักษณะไทย ตอนที่ 216 : สถาปัตยกรรมเรือนไทยเดิม ๑ | 3 ส.ค. 59 | ThairathTVวิดีทัศน์ที่ 2.3-2 ลักษณะไทย ตอนที่ 217 : สถาปัตยกรรมเรือนไทยเดิม ๒ | 4 ส.ค. 59 | ThairathTV

  ภาพที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  2.3-1
  2.3-2
  หนังสือเรียน เล่ม 1 ประวัติศาสตร์ไทย : เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ประเด็นวิภาค บุคคลสำคัญ และภูมิปัญญาไทย. สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. แต่งโดย วงเดือน นาราสัจจ์ และคณะ. (2559). หน้า 170
  2.3-3
  หนังสือเรียน เล่ม 1 ประวัติศาสตร์ไทย : เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ประเด็นวิภาค บุคคลสำคัญ และภูมิปัญญาไทย. สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. แต่งโดย วงเดือน นาราสัจจ์ และคณะ. (2559). หน้า 171


  วิดีทัศน์ที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  2.3-1
  2.3-2