ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.4-6)

  ม.4 – 6 /3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งส่งผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
ม.4 – 6 /5 วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของสภาพแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ ที่มีผลต่อกาสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย นำเสนอองค์ความรู้การสืบทอดกระบวนการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและวิเคราะห์ความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยในอดีตที่มีผลต่อสังคมไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย จากศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยศึกษาค้นคว้าผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ

โดยการใช้ทักษะการคิดการเขียนโครงงานสร้างสรรค์นำเสนอทฤษฎีความรู้ในการกำหนดแนวทาง และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในทางสร้างสรรค์อย่างมีความเป็นสากลและพัฒนาสังคม โดยนำประสบการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มศักยภาพด้วยความภาคภูมิใจ

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา (ชั่วโมง)
  ปฐมนิเทศบทเรียน / ทดสอบก่อนเรียน 2
1
ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย 2
2
ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย 2
3
ภูมิปัญญาด้านอาหาร 2
4
ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม 2
5
ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค 2
6
นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย 2
7
การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม 2
8
บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 2
ปัจฉิมนิเทศบทเรียน / ทดสอบหลังเรียน 2
รวม
20