ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยภูมิปัญญาไทยด้านที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากความต้องการปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย

1. อธิบายสาขาภูมิปัญญาไทย เช่น ภูมิปัญญาไทยด้านที่อยู่อาศัย (K)
2. ศึกษาเรียนรู้และจำแนกภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของไทย (P)
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของตนเอง (A)