ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ปัจจัยในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยในข้อใดเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุด ?
  ก. อากาศถ่ายเทได้ดี
ข. ไม่ไกลจากป่าไม้
ค. ใกล้แหล่งน้ำ
ง. ที่ป้องกันภัยธรรมชาติ
 
2. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการของเรือนไทย ?
  ก. ตัวเรือนโปร่ง ใต้ถุนเตี้ย
ข. ใช้ระบบเข้าลิ่มเข้าเดือย
ค. ยึดไม้เข้าด้วยกันแทนการใช้ตะปู
ง. เป็นเรือนสำเร็จรูปชั้นเดียว
 
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกถิ่นที่อยู่ในภาคต่างๆ ของไทย ?
  ก. ภาคเหนือ - นิยมใช้น้ำบ่อในชีวิตประจำวัน
ข. ภาคใต้  - นิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำระหว่างหุบเขา
ค. ภาคอีสาน - นิยมตั้งบ้านเรือนแตกต่างกันไป เช่น ทั้งที่ราบลุ่ม ที่ดิน หรือชายป่า
ง. ภาคกลาง - สภาพดินเป็นดินปนทราย จึงนิยมสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำ
 
4. เรือนในข้อใดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เรือนฝากระดาน" ?
  ก. เรือนย่าเหล
ข. เรือนเครื่องสับ
ค. เรือนเครื่องผูก
ง. เรือนเครื่องยก
 
5. เหตุใดเรือนไทยจึงมีชานเรือนที่กว้าง ?
  ก. ป้องกันฝนสาด หรือน้ำนอง
ข. ป้องกันน้ำท่วม และสัตว์ร้าย
ค. เพื่อรับลม และระบายไอร้อน
ง. เพิ่มประโยชน์ของเรือนในการทำกิจกรรมระหว่างวัน
 
6. "เรือนที่อยู่อาศัยมีชายคาที่ลาดคลุมลงมาต่ำถึงตัวเรือน มีหน้าต่างน้อย เพื่อให้ภายในตัวเรือนมีความอบอุ่น" เป็นลักษณะของเรือนไทยในภาคใดของไทย ?
  ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคอีสาน
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
 
7. ข้อใด ไม่ได้ จัดอยู่ในเรือนไทยภาคอีสาน ?
  ก. เรือนถาวร
ข. เรือนคหบดี
ค. เรือนดั้งต่อดิน
ง. เรือนกึ่งถาวร
 
8. เราจะพบไม้กาแล อันเอกลักษณ์ของเรือนไทยใด ?
  ก. เรือนล้านนา
ข. เฮือนอีสาน
ค. เรือนไทยพุทธ
ง. เรือนไทยมุสลิม
 
9. การปลูกต้นไม้ใดในบริเวณบ้านของไทยตามคติความเชื่อ ที่เชื่อว่า จะทำให้คนยกย่อง ?
  ก. ต้นขนุน
ข. ต้นมะยม
ค. ต้นยอ
ง. ต้นมะขาม
 
10. การปลูกพืชในบริเวณบ้านของคนไทยนิยมปลูกตะไคร้หอมเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นสำคัญ ?
  ก. เป็นเครื่องสำอาง
ข. เป็นยารักษาโรค
ค. ปรุงเป็นเครื่องหอม
ง. กำจัดแมลง
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :