ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

2.5 ประเภทของเรือนไทย

ประเภทเรือนไทย เราสามารถสรุปออกมาเป็นแต่ละประเภทได้ดังนี้

1. เรือนไทยภาคกลาง

เรือนไทยภาคกลาง แบ่งออกเป็น
               1.1 เรือนครอบครัวเดี่ยว เป็นเรือนขนาดเล็ก มีเรือนนอน 1 หลัง แบ่งเป็นห้องนอน และห้องโถง เรือนครัว มีการเชื่อมต่อด้วยระเบียง
               1.2 เรือนครอบครัวขยาย เป็นเรือนที่พ่อแม่ปลูกให้กับลูกสาวและลูกเขย อาจอยู่ด้านข้าง หรือเป็นเอกเทศจากเรือนพ่อแม่ก็ได้
               1.3 เรือนคหบดี (เรือนหมู่ขนาดใหญ่) ผู้สร้างมักมีฐานะดี ประกอบด้วย เรือนใหญ่ เรือนรี เรือนขวาง เรือนครัว และหอนก เรือนทุกเรือนมีการเชื่อมต่อกัน กลางชานมักเจาะเป็นช่องเพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาภาพที่ 2.5-1 เรือนไทยภาคกลาง

2. เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ บริเวณภาคเหนือของไทยมีอากาศหนาวเย็น เรือนที่อาศัยมักมีชายคาที่ลาดคลุมลงมาต่ำถึงตัวเรือน การวางตัวเรือน หันข้างเรือนไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อให้ห้องนอนได้รับแสงแดด ลักษณะเด่น คือ ที่ยอดปั้นลมนิยมประดับไม้กาแลที่แกะสลักอย่างงดงาม มีชานกว้างโล่ง หลังคามุงด้วยแผ่นไม้ หรือกระเบื้องดินเผาภาพที่ 2.5-2 เรือนไทยภาคเหนือ

3. เรือนไทยภาคอีสาน หรือเฮือนอีสาน

เรือนไทยภาคอีสาน หรือเฮือนอีสาน มีลักษณะเป็น
               3.1 เรือนกึ่งถาวร เป็นเรื่องเครื่องผูกผสมเรือนเครื่องสับ เป็นเรือนของเขยที่เพิ่งแยกตัวออกจากเรือนของพ่อแม่
               3.2 เรือนตั้งต่อดิน เป็นเรือนที่มีสัดส่วนและแข็งแรงกว่าตูบต่อเล้า นิยมปลูกเป็นเรือนแฝดใต้ถุนสูง มีเรือนที่ต่อชานที่มีหลังคาคลุมต่อออกไปจากเรือนใหญ่
               3.3 เรือนถาวร หรือเรือนเครื่องสับไม้จริง รูปทรงเรียบง่าย หลังคาจั่วมีหน้าต่างบานเล็ก ๆภาพที่ 2.5-3 เรือนไทยภาคอีสาน

4. เรือนไทยภาคใต้

เรือนไทยภาคใต้ เป็นเรือนยกพื้นสูงเช่นเดียวกับเรือนไทยภาคอื่น ๆ แต่เนื่องจากภาคใต้มีฤดูฝนที่ยาวนาน ดังนั้น จึงนิยมเอาท่อนไม้ หิน หรือปูนหล่อเป็นฐานรองรับเสาไม้ โดยไม่ยึดติดระหว่างเสา และฐานให้มั่นคงแข็งแรง และนำไม้มาร้อยทะลุเสาเรือนทุกด้านตามแนวยาวเพื่อความมั่นคงแบ่งออกเป็น
               4.1 เรือนไทยพุทธ เรือนมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก หลังคาจั่ว และไม่ยกพื้นสูงขนาดให้คนเดินลอดได้สะดวก นิยมมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา
               4.2 เรือนไทยมุสลิม เป็นเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และวัฒนธรรมอิสลาม หลังคานิยมสร้างเป็นทรงจั่ว ทรงปั้นหยา หรือทรงมนิลาภาพที่ 2.5-4 เรือนไทยภาคใต้

  ภาพที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  2.5-1
  2.5-2
  2.5-3
  2.5-4