ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย ?
  ก. ผลงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
ข. เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย
ค. เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ง. วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
 
2. เหตุใดประชาชนทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ?
  ก. เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ข. ทำให้สังคมน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค. ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ง. เป็นการสืบสานและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
 
3. "สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท สังคมเกษตร มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรมในสังคมไทย" ข้อใดมีความสัมพันธ์กับข้อความข้างต้นมากที่สุด?
  ก. โลกทัศน์ด้านพระพุทธศาสนา เรื่องของบาปบุญคุณโทษ
ข. คติความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น เชื่อในพระแม่โพสพ
ค. การกำหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติทำให้เกิดผลดีต่อการประกอบอาชีพ
ง. อิทธิพลแนวคิดความจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกี่ยวกับพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งในโลก
 
4. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้น ด้านใด ?
  ก. ทำให้ผู้คนมีความสุข
ข. ทำให้สังคมสงบสุข
ค. ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น   
ง. ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว
 
5. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ?
  ก. การทอผ้า        
ข. การปลูกบ้าน    
ค. การสร้างโบสถ์
ง. การใช้คันไถไถนา 
 
6. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ?
  ก. การลอกเลียนแบบธรรมชาติ      
ข. ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ
ค. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ง. ความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ
 
7. การจัดระบบไพร่โดยให้มีการเข้าเดือน - ออกเดือน และให้มีศักดินา จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การจัดระเบียบสังคม
ข. การประกอบอาชีพ
ค. การดำรงชีวิต     
ง. การแสดงออกทางศิลปะ
 
8. การปลูกฝังให้คนเคารพเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การแสดงออกทางศิลปะ 
ข. การจัดระเบียบสังคม 
ค. การดำรงชีวิต       
ง. การประกอบอาชีพ
 
9. การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การดำรงชีวิต        
ข. การแสดงออกทางศิลปะ 
ค. การจัดระเบียบสังคม
ง. การประกอบอาชีพ่
 
10. การนับถือพระพุทธศาสนา จัดเป็นภูมิปัญญาหรือไม่ ?
  ก. เป็น   เพราะได้รับอิทธิพลจากภายนอก
ข. เป็น  เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคม   
ค. ไม่เป็น  เพราะไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
ง. ไม่เป็น  เพราะไม่เกี่ยวกับธรรมชาติ
 
11. ข้อใดเป็นการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ?
  ก. การปลูกบ้านอยู่ริมน้ำ
ข. การสร้างเจดีย์เพื่อบูชาผู้ล่วงลับ
ค. พิธีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ
ง. การประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
 
12. ภูมิปัญญาในอดีตที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน คืออะไร ?
  ก. การประกอบอาชีพ       
ข. การสร้างที่อยู่อาศัย
ค. การปกครองและระบบไพร่
ง. การแต่งกายและกินอาหาร
 
13. ข้อใดคือลักษณะของภูมิปัญญาไทย ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ?
  ก. พิธีลอยกระทง       
ข. พิธีครอบครู
ค. พิธีตรุษสงกรานต์
ง. การลงแขกเกี่ยวข้าว
 
14. ข้อใด ไม่ใช่ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ?
  ก. ระบบไพร่
ข. ไตรภูมิพระร่วง
ค. หนังสือจินดามณี
ง. พระมาลัยคำหลวง
 
15. ข้อใดคือประเพณี/พิธีกรรม แสดงถึงร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคมได้ชัดเจนที่สุด ?
  ก. ประเพณีบุญบั้งไฟ
ข. ประเพณีตักบาตรเทโว
ค. พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
ง. พิธีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ
 
16. ข้อใดแสดงให้เห็นการใช้ภูมิปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ?
  ก. การชลประทาน
ข. เครื่องถ้วยชามสังคโลก
ค. ประเพณีชักพระ
ง. การควบคุมคนในระบบไพร่
 
17. ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย ในการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยมีปัจจัยที่สำคัญคือข้อใด ?
  ก. ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
ข. มีอาหารเพียงพอ
ค. มีผู้คนอาศัยกันอย่างหนาแน่น
ง. บ้านเรือนตั้งอยู่ในเขตที่รับลม
 
18. การปลูกเรือนของไทยในแต่ละภูมิภาค มีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด ?
  ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข. วิถีการดำรงชีวิต
ค. ความเชื่อของท้องถิ่น
ง. ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
 
19. เพราะเหตุใดบ้านเรือนไทยในอดีตจึงมีการยกพื้นสูง ?
  ก. ป้องกันน้ำท่วม ป้องกันสัตว์ร้าย
ข. ทำให้อากาศปลอดโปร่งเย็นสบาย
ค. ทำให้บ้านเรือนมีความมั่นคงแข็งแรง
ง. เป็นที่สำหรับพักผ่อนในยามว่างจากการทำการเกษตร
 
20. จากรูปคือเรือนประเภทใดของไทย ?


  ก. เรือนคหบดี
ข. เรือนเครื่องผูก
ค. เรือนเครื่องต้น
ง. เรือนเครื่องสับ
 
21. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการสร้างบ้านเรือนไทยในแต่ละภาค ?
  ก. ภาคใต้ - ยกพื้นสูง นิยมเอาท่อนไม้ หิน หรือปูนหล่อเป็นฐานรองรับเสาไม้
ข. ภาคอีสาน - มักสร้างเป็นที่พักชั่วคราว รูปทรงเรียบง่าย มีหน้าต่างบานเล็ก ๆ รับลม
ค. ภาคเหนือ - มีหน้าต่างน้อย การวางตัวเรือน หันข้างเรือนไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก
ง. ภาคกลาง - เป็นเรือนหมู่ มีชานโล่ง ไม่มุงหลังคา กลางชานมีช่องสำหรับปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา
 
22. จากรูปภาพสามารถพบเรือนนี้ได้ส่วนใหญ่ในภาคใดของไทย ?


  ก. ภาคใต้
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคอีสาน
ง. ภาคเหนือ
 
23. พิธีทำขวัญข้าว จะกระทำเมื่อใด ?
  ก. เมื่อข้าวตั้งท้อง
ข. เมื่อต้องการเก็บเกี่ยว
ค. ก่อนเริ่มหว่านกล้า
ง. เมื่อต้องการเสี่ยงทาย
 
24. "การแห่ปลา" เป็นประเพณีหนึ่งทางภาคเหนือ สอดคล้องกับประเพณีใด และภาคใดของไทย ?
  ก. ภาคอีสาน  - ประเพณีผีตาโขน
ข. ภาคอีสาน - ประเพณีบุญบั้งไฟ
ค. ภาคกลาง - ประเพณีพิธีทำขวัญ
ง. ภาคกลาง - การแห่พระเจ้าฝนแสนห่า
 
25. "หวด"   เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำสิ่งใด ?
  ก. อยู่ไฟ
ข. นึ่งอาหาร
ค. หุงข้าว
ง. อบร่ำน้ำปรุง
 
26. "คนไทยทุกท้องถิ่น บริโภคอาหารที่บำรุงสุขภาพ มีสรรพคุณเป็นยา และมักจะรับประทานเคียงกันกับผักท้องถิ่น..." จากข้อความข้างต้นนั้น คนไทยรับประทานอาหารหลักในข้อใด ?
  ก. น้ำพริก
ข. ตำส้ม
ค. แกงฮังเล
ง. แกงกะทิ
 
27. อาหารภาคใดมีรสชาติครบทั้งเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด ?
  ก. ภาคใต้  
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคอีสาน
ง. ภาคเหนือ 
 
28. ข้อใดเป็นขนมหวานที่มีในงานตรุษสงกรานต์ ?
 
ก.

ข.

ค.

ง.


 
29. กรรมวิธีในการหุงข้าว ที่นำเมล็ดข้าว พร้อมน้ำใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาเรียกว่าอะไร ?
  ก. หลามข้าว
ข. เม่าข้าว
ค. บ้องข้าว
ง. เผาข้าว
 
30. "ขนมฝอยทอง ทองหยิบ และทองหยอด" แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในอดีตมากที่สุด ?
  ก. การใช้ไข่ในส่วนประกอบหลักของขนมไทย
ข. แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการขนมไทย
ค. มีการเผยแผ่ความเชื่อเกี่ยวกับขนมมงคลของคนไทย
ง. การได้รับอิทธิพลจากการเข้ามาชาติตะวันตก คือ โปรตุเกส
 
31. "ผ้าที่เกิดจากการทอ โดยใช้เทคนิคการทอขัด เป็นผ้าที่คนไทยในท้องถิ่นนิยมใช้กัน ถือเป็นผ้าสารพัดประโยชน์....." จากข้อความดังกล่าว คือผ้าในข้อใด ?
  ก. ผ้าขาวม้า
ข. ผ้าห่ม (สไบ)
ค. ผ้าลายน้ำไหล
ง. ผ้าไหมมัดหมี่
 
32. การสวมเสื้อราชปะแตน ริเริ่มในสมัยใด ?
  ก. รัชกาลที่ 3
ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5
ง. อยุธยาตอนปลาย
 
33. "สมุนไพรไทย นำไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง นำไปใช้ทำเป็นยารักษาโรคแทนยาแผนปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพในการรักษาได้ดี" เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น ?
  ก. สมุนไพร มีผลข้างเคียงหรืออาการแพ้ต่ำกว่ายาแผนปัจจุบัน
ข. สมุนไพรไทยมีหลายขนาน รักษาได้แทบทุกโรค
ค. สมุนไพรไทยมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ทั่วโลกยอมรับ
ง. นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจในการศึกษาสมุนไพรไทย
 
34. สมุนไพรในข้อใดที่ช่วยรักษาอาการแก้ไข้ ขับเสมหะ ?
 
ก.

ข.

ค.

ง.

35. ถ้านักเรียนต้องการย้อมสีจากพืชที่ใช้ในการย้อม จะใช้พืชใดที่สามารถนำมาย้อมเป็นสีของธงชาติไทยได้อย่างน้อย 1 สี ?
  ก. รากยอ
ข. แก่นขนุน
ค. เปลือกต้นฝาง
ง. ผลมะเกลือ
 
36. "ตุ๊กตาเสียกบาล" เป็นภูมิปัญญาด้านใดของไทยในสมัยสุโขทัย ?
  ก. ด้านไสยศาสตร์
ข. ด้านยารักษาโรค
ค. ด้านที่อยู่อาศัย
ง. ด้านเครื่องนุ่งห่ม
 
37. การปลูกต้นไม้ใดในบริเวณบ้านของไทยตามคติความเชื่อ ที่เชื่อว่า จะทำให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ?
  ก. ต้นยอ
ข. ต้นขนุน
ค. ต้นมะขาม
ง. ต้นมะยม        
 
38. บุคคลใดกระทำที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่ถูกต้อง ?
  ก. เจตรับประทานอาหารไทยทุกวัน
ข. เขียวชอบไปเดินดูสินค้าโอท็อปกับคุณแม่
ค. ขาวเรียนการนวดแผนไทยจากวัดโพธิ์หารายได้เสริม
ง. ฟ้าชอบซื้อสินค้าอกใหม่จากศูนย์ศิลปาชีพ
 
39. วิธีการที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย คือข้อใด ?
  ก. ศึกษาหาความรู้ต่อยอดทางภูมิปัญญาไทย
ข. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
ค. จดสิทธิบัตรหรือทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ง. นำความรู้ทางภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ
 
40. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด ?
  ก. เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ
ข. เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้น
ค. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
ง. เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
 
41. ข้อใดคือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ?
  ก. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ข. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
ค. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ง. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
42. ข้อใดคือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติโดยมีการจัดนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการวัฒนธรรม และการแสดงนาฏศิลป์ ?
  ก. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ข. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ค. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
ง. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
 
43. ข้อใดคือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการศึกษา และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ ?
  ก. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ข. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
ค. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ง. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
 
44. ถ้านักเรียนมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ และต้องการพาเพื่อนคนนั้นไปท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร นักเรียนจะเลือกไปย่านประวัติศาสตร์ใดตามการจำแนกประเภทของโบราณสถานของกรมศิลปากร ?
  ก. พระบรมมหาราชวัง
ข. เกาะรัตนโกสินทร์
ค. พระที่นั่งอนันตสมาคม
ง. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 
45. ปัจจัยใดที่มีความสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ ?
  ก. ระดมผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วย
ข. จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแล        
ค. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ 
ง. ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเยาวชน
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :