ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่มภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่แสดงถึงความสามารถเชิงศิลป์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติพันธุ์ท้องถิ่นในการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายจากวัสดุธรรมชาติที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ พัฒนากลายเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ

1. อธิบายภูมิปัญญาไทยด้านเครื่องนุ่งห่มของไทย (K)
2. ศึกษาจำแนกความรู้ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่มของไทย (P)
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจาก บรรพบุรุษ (A)