ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

4.4 วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า

1. เส้นใย

คนไทยรู้จักนำเส้นใยของพืช เช่น ฝ้าย ป่าน ปอกระเจา เปลือกกัญชง มาทอเป็นผืนผ้า แต่เส้นใยที่นิยมทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม คือ ฝ้าย ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถดูดความชื้น ระบายความร้อนได้ดี ยังมีความทนทาน จึงเหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย เส้นใยอีกประเภทหนึ่ง คือ ใยไหม มีความมันวาวเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นผ้าสำหรับชนชั้นสูง หรือใช้เฉพาะงานพิธีสำคัญภาพที่ 4.4-1 งานหัตถกรรมผ้าไหมไทย

2. อุปกรณ์

อุปกรณ์การทำเส้นใยฝ้าย เช่น คัดแยกเม็ดออกจากปุย ทำให้ฝ้ายพองฟู ปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นด้าย ส่วนอุปกรณ์การทำใยไหม ได้แก่ กระด้งเลี้ยงหนอนไหม หม้อต้มรังไหม อุปกรณ์สาวไหม และปั่นเป็นเส้น อุปกรณ์ที่สำคัญ คือ เครื่องทอ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ กี่เอว และกี่แบบมีขาตั้ง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการทออีกหลายอย่างภาพที่ 4.4-2 อุปกรณ์การทำเส้นใยฝ้าย
ภาพที่ 4.4-3 อุปกรณ์ทำเส้นใยฝ้าย

3. การย้อมสี

เทคนิคการย้อมสี เป็นการนำวัสดุตามธรรมชาติที่ให้สี เช่น สีจากส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น และสมุนไพร การย้อมสีแสดงถึงภูมิปัญญาระดับสูงที่ผ่านการคิดค้น ทดลองอยู่หลายขั้นตอน ตั้งแต่การหาแหล่งสี การย้อมให้ได้สีตามต้องการ และติดคงทน พืชที่ใช้ในการย้อมจนได้สีต่าง ๆ เช่น สีแดง ได้จากครั่ง, รากยอ สีเหลือง ได้จากแก่นขนุน และขมิ้น สีดำ ได้จากผลมะเกลือ สีม่วง ได้จากผลหว้าสุก สีชมพู ได้จากเหลือกต้นฝาง เป็นต้นภาพที่ 4.4-4 งานหัตถกรรมย้อมสีผ้าไหม
ภาพที่ 4.4-5 ภูมิปัญญาพัฒนาสีธรรมชาติในการย้อมผ้าไหม

4. เทคนิคการทอ

เทคนิคการทอ ทอขัด ผ้าที่ทอแบบนี้ คือ ผ้าขาวม้า, มัดหมี่ เป็นเทคนิคที่มีการทอมานานและแพร่หลายในหลายประเทศ, ขิด เป็นการสร้างลวดลายขณะทอผ้าบนกี่ ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ในครัวเรือนและเพื่อศาสนา, ยก มีเทคนิคคล้ายกับการขิดและสอดเส้นด้ายพิเศษ เกิดเป็นผ้ายกทอง ยกเงิน และยกมุก, เกาะ/ล้วง เช่น ผ้าลายน้ำไหล ของ จ.น่าน การควบเส้น เช่น ผ้าหางกระรอกภาพที่ 4.4-6 เทคนิคการทอผ้า
ภาพที่ 4.4-7 เทคนิคการทอผ้าสมัยโบราณ

  ภาพที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  4.4-1
  4.4-2
  4.4-3
  4.4-4
  4.4-5
  4.4-6
  4.4-7