ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

4.5 ประโยชน์ของผ้า

 1. ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม คนไทยนิยมใช้ผ้าเพียง 2 ผืนในการนุ่งห่ม สำหรับสตรีผืนหนึ่งเป็นผ้านุ่ง (ผ้าซิ่น) อีกผืนเป็นผ้าห่ม (สไบ) ส่วนชายมีผ้านุ่งและผ้าเคียนเอว หรือผ้าพาดบ่า (ผ้าขาวม้า) 2. ภาพที่ 4.5-1 เครื่องนุ่งห่ม

 3. เครื่องหมายของชนชั้นในสังคม ตั้งแต่สมัยอยุธยามีระเบียบว่าด้วยการแต่งกายตามลำดับชนชั้นในสังคม 4. ภาพที่ 4.5-2 เครื่องหมายของชนชั้นในสังคม

 5. สิ่งทอเพื่อพระพุทธศาสนา ทั้งราชสำนัก และสามัญชนจะนิยมนำผ้าชั้นดีมาทอ และปักอย่างวิจิตรงดงามถวายเป็นพุทธบูชา เช่น ตาลปัตร ผ้าห่อคัมภีร์-สมุดข่อย ผ้าปูอาสนะ ผ้ากราบ 6. ภาพที่ 4.5-3 สิ่งทอเพื่อพระพุทธศาสนา

 7. เคหะสิ่งทอ ได้แก่ ผ้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าปูนอน ผ้าห่ม ผ้ากั้น (ม่าน) 8. ภาพที่ 4.5-4 เคหะสิ่งทอ (ผ้าที่ใช้ในครัวเรือน)

   ภาพที่
   อ้างอิงแหล่งที่มา
   4.5-1
   4.5-2
   4.5-3
   4.5-4