ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

4.1 ความหมายของภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

ภูมิปัญญาไทยด้านเครื่องนุ่งห่ม หมายถึง องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม คนไทยมีภูมิปัญญาในการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับอากาศและสภาพแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ได้แก่ ฝ้าย ไหม โดยการนำมาทอเป็นผืนเพื่อนุ่งห่มประกอบกับอุปนิสัยที่รักสวยรักงาม และมีความประณีต จึงได้มีการคิดค้นเทคนิคการทอ ลวดลายและการย้อมสี ให้มีความสวยงามโดดเด่น เช่น ผ้าแพรวา เป็นผ้าทอด้วยเทคนิคจกและขิดหลายสีบนผืนผ้า ซึ่งถือได้ว่า เป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มของไทยภาพที่ 4.1-1 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่มวิดีทัศน์ที่ 4.1-1 รายการงามอย่างไทย : ตอนที่ 12 สืบสานผ้าไทย

  ภาพที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  4.1-1

  วิดีทัศน์ที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  4.1-1