ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 

บรรณานุกรม

  • ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ. (2559). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม. 4-6 เล่ม 1. กรุงเทพฯ : บริษัท วัฒนาพานิช(วพ.) จํากัด.
  • วงเดือน นาราสัจจ์ และคณะ. (2559). เล่ม 1 ประวัติศาสตร์ไทย : เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ประเด็นวิภาค บุคคลสำคัญ และภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
  • ศิริพร ดาบเพชร และคณะ. (2558). ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6. กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.

เว็บไซต์เรียนรู้เพิ่มเติม