ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 

บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ซึ่งบทเรียนบนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีทั้งหมด 8 หน่วยการเรียนรู้

วิธีการศึกษาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. นักเรียนเข้าไปศึกษาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.kruwarut.com
 2. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้งานบทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจโดยไปเลือกที่เมนู "แนะนำการใช้บทเรียน"
 3. นักเรียนทำการศึกษาข้อมูลรายวิชาโดยไปเลือกที่เมนู "แนะนำรายวิชา" เพื่อทราบถึงแนวทางการศึกษาอย่างละเอียด โดยจะมีเนื้อหาดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดช่วงชั้น คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ และโครงสร้างรายวิชา
 4. นักเรียนเริ่มต้นเข้าสู่การศึกษา ค้นคว้า เนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ รายวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 5. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
 6. นักเรียนเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โดยศึกษาถึง สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้
 7. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
 8. นักเรียนทำการศึกษาค้นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อย่างละเอียด
 9. นักเรียนทำใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แล้วส่งครูผู้สอน
 10. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซึ่งเป็นชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
 11. ให้นักเรียนทำการศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่เหลือจาก 2 ถึง 8 ตามลำดับ ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 12. เมื่อนักเรียนทำการศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ครบถ้วนแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกส่งครูผู้สอน