ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย ?
  ก. ผลงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
ข. เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย
ค. เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ง. วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
 
2. เหตุใดประชาชนทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ?
  ก. ทำให้สังคมน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ค. เป็นการสืบสานและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ง. ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 
3. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้นด้านใด ?
  ก. ทำให้สังคมสงบสุข       
ข. ทำให้ผู้คนมีความสุข
ค. ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว 
ง. ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น
 
4. "สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท สังคมเกษตร มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรมในสังคมไทย" ข้อใดมีความสัมพันธ์กับข้อความข้างต้นมากที่สุด ?
  ก. โลกทัศน์ด้านพระพุทธศาสนา เรื่องของบาปบุญคุณโทษ
ข. คติความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น เชื่อในพระแม่โพสพ
ค. การกำหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติทำให้เกิดผลดีต่อการประกอบอาชีพ   
ง. อิทธิพลแนวคิดความจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกี่ยวกับพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งในโลก
 
5. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ?
  ก. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   
ข. การลอกเลียนแบบธรรมชาติ 
ค. ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ      
ง. ความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติิ        
 
6. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ?
  ก. การทอผ้า              
ข. การสร้างโบสถ์
ค. การใช้คันไถไถนา
ง. การปลูกบ้าน
 
7. การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การดำรงชีวิต
ข. การประกอบอาชีพ
ค. การจัดระเบียบสังคม        
ง. การแสดงออกทางศิลปะ
8. การจัดระบบไพร่โดยให้มีการเข้าเดือน - ออกเดือน และให้มีศักดินา จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การดำรงชีวิต  
ข. การประกอบอาชีพ
ค. การจัดระเบียบสังคม       
ง. การแสดงออกทางศิลปะ
9. การปลูกฝังให้คนเคารพเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด ?
  ก. การดำรงชีวิต        
ข. การประกอบอาชีพ
ค. การจัดระเบียบสังคม
ง. การแสดงออกทางศิลปะ 
 
10. ภูมิปัญญาในอดีตที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน คืออะไร ?
  ก. การสร้างที่อยู่อาศัย      
ข. การประกอบอาชีพ   
ค. การแต่งกายและกินอาหาร        
ง. การปกครองและระบบไพร่              
 
11. ข้อใด ไม่ใช่ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ?
  ก. หนังสือจินดามณี
ข. พระมาลัยคำหลวง
ค. ไตรภูมิพระร่วง
ง. ระบบไพร่
12. การนับถือพระพุทธศาสนา จัดเป็นภูมิปัญญาหรือไม่ ?
  ก. เป็น  เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคม        
ข. เป็น  เพราะได้รับอิทธิพลจากภายนอก
ค. ไม่เป็น เพราะไม่เกี่ยวกับธรรมชาติ 
ง. ไม่เป็น เพราะไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
 
13. ข้อใดเป็นการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ?
  ก. การปลูกบ้านอยู่ริมน้ำ
ข. การทำบุญในวันออกพรรษา
ค. การสร้างเจดีย์เพื่อบูชาผู้ล่วงลับ
ง. การประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
 
14. ข้อใดแสดงให้เห็นการใช้ภูมิปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ?
  ก. การชลประทาน
ข. เครื่องถ้วยชามสังคโลก
ค. ประเพณีชักพระ
ง. การควบคุมคนในระบบไพร่
 
15. ข้อใดคือประเพณี/พิธีกรรม แสดงถึงร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคมได้ชัดเจนที่สุด ?
  ก. พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
ข. ประเพณีบุญบั้งไฟ
ค. พิธีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ
ง. ประเพณีตักบาตรเทโว
 
16. การปลูกเรือนของไทยในแต่ละภูมิภาค มีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด ?
  ก. วิถีการดำรงชีวิต
ข. ความเชื่อของท้องถิ่น
ค. ขนบธรรมเนียบประเพณี
ง. ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
 
17. เพราะเหตุใดบ้านเรือนไทยในอดีตจึงมีการยกพื้นสูง ?
  ก. เป็นที่สำหรับพักผ่อนในยามว่างจากการทำการเกษตร
ข. ทำให้บ้านเรือนมีความมั่นคงแข็งแรง
ค. ป้องกันน้ำท่วม ป้องกันสัตว์ร้าย
ง. ทำให้อากาศปลอดโปร่งเย็นสบาย
 
18. จากรูปคือเรือนประเภทใดของไทย ?


  ก. เรือนเครื่องต้น
ข. เรือนเครื่องผูก
ค. เรือนเครื่องสับ
ง. เรือนคหบดี
 
19. จากรูปภาพสามารถพบเรือนนี้ได้ส่วนใหญ่ในภาคใดของไทย ?


 

ก. ภาคใต้
ข. ภาคอีสาน
ค. ภาคเหนือ
ง. ภาคกลาง
 

20. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการสร้างบ้านเรือนไทยในแต่ละภาค ?
  ก. ภาคเหนือ - มีหน้าต่างน้อย การวางตัวเรือน หันข้างเรือนไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก
ข. ภาคกลาง - เป็นเรือนหมู่ มีชานโล่ง ไม่มุงหลังคา กลางชานมีช่องสำหรับปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา
ค. ภาคอีสาน - มักสร้างเป็นที่พักชั่วคราว รูปทรงเรียบง่าย มีหน้าต่างบานเล็ก ๆ รับลม
ง. ภาคใต้ - ยกพื้นสูง นิยมเอาท่อนไม้ หิน หรือปูนหล่อเป็นฐานรองรับเสาไม้
 
21. "การแห่ปลา" เป็นประเพณีหนึ่งทางภาคเหนือ สอดคล้องกับประเพณีใด และภาคใดของไทย ?
  ก. ภาคอีสาน - ประเพณีบุญบั้งไฟ
ข. ภาคกลาง - การแห่พระเจ้าฝนแสนห่า
ค. ภาคกลาง - ประเพณีพิธีทำขวัญ
ง. ภาคอีสาน  - ประเพณีผีตาโขน
 
22. พิธีทำขวัญข้าว จะกระทำเมื่อใด ?
  ก. ก่อนเริ่มหว่านกล้า
ข. เมื่อข้าวตั้งท้อง
ค. เมื่อต้องการเสี่ยงทาย
ง. เมื่อต้องการเก็บเกี่ยว
 
23. ข้อใดเป็นขนมหวานที่มีในงานตรุษสงกรานต์ ?
 
ก.

ข.

ค.

ง.


 
24. "หวด"   เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำสิ่งใด ?
  ก. นึ่งอาหาร
ข. อบร่ำน้ำปรุง
ค. อยู่ไฟ
ง. หุงข้าว
 
25. "คนไทยทุกท้องถิ่น บริโภคอาหารที่บำรุงสุขภาพ มีสรรพคุณเป็นยา และมักจะรับประทานเคียงกันกับผักท้องถิ่น..." จากข้อความข้างต้นนั้น คนไทยรับประทานอาหารหลักในข้อใด ?
  ก. แกงฮังเล
ข. แกงกะทิ
ค. น้ำพริก
ง. ตำส้ม
 
26. อาหารภาคใดมีรสชาติครบทั้งเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด ?
  ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต้
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคอีสาน
 
27. "ขนมฝอยทอง ทองหยิบ และทองหยอด" แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในอดีตมากที่สุด ?
  ก. มีการใช้ไข่ในส่วนประกอบหลักของขนมไทย
ข. การได้รับอิทธิพลจากการเข้ามาชาติตะวันตก คือ โปรตุเกส
ค. การเผยแผ่ความเชื่อเกี่ยวกับขนมมงคลของคนไทย
ง. แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการขนมไทย
 
28. การสวมเสื้อราชปะแตน ริเริ่มในสมัยใด ?
 

ก. อยุธยาตอนปลาย        
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5
 

29. "ผ้าที่เกิดจากการทอ โดยใช้เทคนิคการทอขัด เป็นผ้าที่คนไทยในท้องถิ่นนิยมใช้กัน ถือเป็นผ้าสารพัดประโยชน์....." จากข้อความดังกล่าว คือผ้าในข้อใด ?
  ก. ผ้าไหมมัดหมี่
ข. ผ้าขาวม้า
ค. ผ้าลายน้ำไหล
ง. ผ้าห่ม (สไบ)
 
30. ถ้านักเรียนต้องการย้อมสีจากพืชที่ใช้ในการย้อม จะใช้พืชใดที่สามารถนำมาย้อมเป็นสีของธงชาติไทยได้อย่างน้อย 1 สี ?
  ก. แก่นขนุน
ข. ผลมะเกลือ
ค. รากยอ
ง. เปลือกต้นฝาง
 
31. สมุนไพรในข้อใดที่ช่วยรักษาอาการแก้ไข้ ขับเสมหะ ?
 
ก.

ข.

ค.

ง.


 
32. "สมุนไพรไทย นำไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง นำไปใช้ทำเป็นยารักษาโรคแทนยาแผนปัจจุบันเกิดประสิทธิภาพในการรักษาได้ดี" เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น ?
  ก. สมุนไพรไทยมีหลายขนาน รักษาได้แทบทุกโรค
ข. สมุนไพรไทยมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ทั่วโลกยอมรับ
ค. สมุนไพร มีผลข้างเคียงหรืออาการแพ้ต่ำกว่ายาแผนปัจจุบัน
ง. นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจในการศึกษาสมุนไพรไทย
 
33. ข้อใดคือลักษณะของภูมิปัญญาไทย ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ?
  ก. พิธีครอบครู
ข. การลงแขกเกี่ยวข้าว
ค. พิธีลอยกระทง
ง. พิธีตรุษสงกรานต์
 
34. ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย ในการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยมีปัจจัยที่สำคัญคือข้อใด ?
  ก. มีอาหารเพียงพอ
ข. ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
ค. บ้านเรือนตั้งอยู่ในเขตที่รับลม
ง. มีผู้คนอาศัยกันอย่างหนาแน่น
 
35. การปลูกต้นไม้ใดในบริเวณบ้านของไทยตามคติความเชื่อ ที่เชื่อว่า จะทำให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ?
  ก. ต้นขนุน
ข. ต้นมะยม
ค. ต้นยอ
ง. ต้นมะขาม
 
36. กรรมวิธีในการหุงข้าว ที่นำเมล็ดข้าว พร้อมน้ำใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาเรียกว่าอะไร ?
  ก. บ้องข้าว
ข. หลามข้าว
ค. เผาข้าว
ง. เม่าข้าว
 
37. "ตุ๊กตาเสียกบาล" เป็นภูมิปัญญาด้านใดของไทยในสมัยสุโขทัย ?
  ก. ด้านยารักษาโรค
ข. ด้านที่อยู่อาศัย
ค. ด้านไสยศาสตร์
ง. ด้านเครื่องนุ่งห่ม
 
38. วิธีการที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย คือข้อใด ?
  ก. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
ข. จดสิทธิบัตรหรือทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ค. ศึกษาหาความรู้ต่อยอดทางภูมิปัญญาไทย
ง. นำความรู้ทางภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ
 
39. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด ?
  ก. เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้น
ข. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
ค. เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ง. เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
 
40. บุคคลใดกระทำที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่ถูกต้อง ?
  ก. น้อยรับประทานอาหารไทยทุกวัน
ข. นิดชอบไปเดินดูสินค้าโอท็อปกับคุณแม่
ค. น้ำชอบซื้อสินค้าอกใหม่จากศูนย์ศิลปาชีพ
ง. นพเรียนการนวดแผนไทยจากวัดโพธิ์หารายได้เสริม
 
41. ปัจจัยใดที่มีความสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ ?
  ก. ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเยาวชน
ข. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่
ค. จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแล
ง. ระดมผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วย
 
42. ถ้านักเรียนมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ และต้องการพาเพื่อนคนนั้นไปท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร นักเรียนจะเลือกไปย่านประวัติศาสตร์ใดตามการจำแนกประเภทของโบราณสถานของกรมศิลปากร ?
  ก. พระที่นั่งอนันตสมาคม
ข. เกาะรัตนโกสินทร์
ค. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
ง. พระบรมมหาราชวัง
 
43. ข้อใดคือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ?
  ก. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ง. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 
44. ข้อใดคือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการศึกษา และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ ?
  ก. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน   
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ง. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 
45. ข้อใดคือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติโดยมีการจัดนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการวัฒนธรรม และการแสดงนาฏศิลป์ ?
  ก. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
ง. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :