ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่แสดงถึงความสามารถของบรรพบุรุษในการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว และนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมากลายเป็นภูมิปัญญา และมรดกของชาติ

1. อธิบายภูมิปัญญาไทยด้านการรักษาโรค (K)
2. ศึกษาจำแนกความรู้ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค (P)
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่ควรสืบทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่เป็นภูมิปัญญาของชาติตลอดไป (A)