ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการรักษาโรคของไทย ?
  ก. พื้นฐานความรู้ทางการแพทย์ของไทย รับมาจากจีน
ข. ตุ๊กตาเสียกบาล เป็นการบวงสรวงเซ่นสังเวย เพื่อสะเดาะเคราะห์แทนผู้ป่วย
ค. การรำผีฟ้า เป็นการรักษาตามแพทย์แผนไทยผสมผสานกับความเชื่อทางไสยศาสตร์
ง. ตั้งแต่สมัยโบราณของไทย การแพทย์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับการแพทย์พระมหากษัตริย์และระดับประชาชนสามัญ
 
2. บันทึกของลาลูแบร์ กล่าวถึงการรักษาโรคของไทยในสมัยอยุธยา "ป่ายา" คือ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอะไรในการรักษาโรค ?
  ก. ร้านขายยาสมุนไพร
ข. สถานที่สำหรับจำหน่ายยาของป่า
ค. สถานที่ขายยาสมุนไพรภายในพระนครศรีอยุธยา
ง. สถานที่เล่าเรียนเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับหมอรักษาโรคต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา ?
  ก. หมอหลวงเป็นหมอที่รักษาภายในราชสำนัก
ข. หมอเชลยศักดิ์ คือ มีเพียงพระสงฆ์ที่มีความรู้ รักษาโรคโดยใช้สมุนไพร
ค. การสอนหรือถ่ายทอดความรู้จากการรักษา สามารถศึกษาได้จากเอกสารตำรา
ง. การแพทย์แบบตะวันตกยุติบทบาทลงในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
4. ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้จารึกสรรพวิชาด้านการแพทย์ไว้บนสิ่งใด ?
  ก. ใบลาน
ข. แผ่นหินอ่อน
ค. กระดาษข่อย
ง. ศิลาแลง
 
5. การรักษาแบบใดได้พัฒนามาเป็นการนวดแบบสปาในปัจจุบัน ?
  ก. การนวดจับเส้น
ข. การนวดแผนไทย
ค. การประคบกดจุด
ง. การใช้สมุนไพรหอม
 
6. ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้จัดตั้งสถานที่ใด เพื่อทำการรักษาและการสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตกควบคู่ไปกับแพทย์แผนไทย ?
  ก. โอสถสภาแพทยสถาน
ข. สภากาชาดไทย
ค. อโรคยาศาล
ง. โรงพยาบาลศิริราช
 
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการของแพทย์แผนไทย ?
  ก. หมอตำแย คือหมอชายหรือหญิงที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์
ข. การเข้ากระโจม คือ การรักษาที่ได้ศึกษามาจากแพทย์ตะวันตก
ค. หลักการแพทย์แผนไทย มีพื้นฐานมาจากคัมภีร์สามเวทของอินเดีย
ง. การรักษาแบบไม่ใช้ยา คือการรักษาโรคที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
8. สมุนไพรไทยใดที่มีสรรพคุณแก้ไข้ ขับเสมหะ ?
  ก. พริกขี้หนู
ข. ฟ้าทะลายโจร
ค. ข่า
ง. ตะไคร้
 
9. บุคคลสำคัญด้านการแพทย์ที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือใคร ?
  ก. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ข. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ค. พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 
ง. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 
10. เหตุใดจึงกล่าวว่าการรับประทานอาหารไทยมื้อหนึ่ง ๆ เปรียบเสมือนการรับประทานสมุนไพร ?
  ก. อาหารไทย มีวัตถุดิบหลักคือพืชผักปลอดสารพิษ 
ข. ผู้ประกอบอาหารมีการเลือกสรรวัตถุดิบที่ช่วยรักษาโรค
ค. สมุนไพรไทย ถูกนำมาเป็นแปรรูปแล้วมีฤทธิ์ทางยาเมื่อเจอความร้อน
ง. อาหารไทยมีส่วนประกอบของพืชผักที่บำรุงร่างกายและบำบัดรักษาโรคของผู้บริโภค
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :