ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาเป็นความรู้ความสามารถของบรรพบุรุษได้สั่งสมมาจากประสบการณ์สร้างสรรค์เป็นผลงานเป็นระบบแบบแผน มีการสืบทอดต่อกันมา เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้สามารถอยู่รอดและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละท้องถิ่นลักษณะของภูมิปัญญาไทยประกอบด้วยภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม รูปธรรม และภูมิปัญญาทางด้านการประกอบพิธีกรรม และประเภทของภูมิปัญญาไทยประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาติหรือ ภูมิปัญญาหลวง

1. อธิบายความหมาย สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย (K)
2. ศึกษาเรียนรู้วิวัฒนาการของภูมิปัญญาไทย (P)
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของบรรพบุรุษ (A)